TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP >> Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo  
Skip Navigation Links.
Expand Hệ số GINIHệ số GINI
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng quaTrị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn khácTrị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn khác
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức chính ...Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức chính ...
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức tín ...Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức tín ...
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn b ...Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn b ...
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính ...Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính ...
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng khácTrị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng khác
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông ...Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông ...
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay cá ...Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay cá ...
Expand Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc ...Trị giá bình quân 1 khoản vay/nợ gốc trung bình một hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phươngTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ các nguồn khácTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ các nguồn khác
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ các tổ chức chính trị xã hộiTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ các tổ chức chính trị xã hội
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ các tổ chức tín dụngTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ các tổ chức tín dụng
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ họ hàng, bạn bèTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ họ hàng, bạn bè
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ Ngân hàng Chính sách xã hộiTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ Ngân hàng Chính sách xã hội
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ ngân hàng khácTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ ngân hàng khác
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển ...Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ người cho vay cá thểTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ người cho vay cá thể
Expand Trị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ quỹ hỗ trợ việc làmTrị giá trung bình một khoản vay của hộ nghèo theo bình chọn của địa phương từ quỹ hỗ trợ việc làm
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng quaTrị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn k ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn k ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng k ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng k ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay ...
Expand Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc ...Trị giá trung bình một khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc ...
Expand Tỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do các lý do khácTỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do các lý do khác
Expand Tỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do chi nhiều do ma chayTỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do chi nhiều do ma chay
Expand Tỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do hộ có người ốmTỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do hộ có người ốm
Expand Tỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do thiên tai, sản xuất kinh doanh ...Tỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do thiên tai, sản xuất kinh doanh ...
Expand Tỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do trợ giúp không đáng kểTỷ lệ hộ có cuộc sống gia đình năm 2008 như cũ hoặc giảm sút so với năm 2001 là do trợ giúp không đáng kể
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng quaTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn khácTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn khác
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức chính trị xã hộiTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức chính trị xã hội
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức tín dụngTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức tín dụng
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn bèTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn bè
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính sách xã hộiTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính sách xã hội
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng khácTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng khác
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay cá thểTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay cá thể
Expand Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc làmTỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc làm
Expand Tỷ lệ hộ nghèoTỷ lệ hộ nghèo
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng quaTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn khácTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các nguồn khác
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức chính trị xã ...Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức chính trị xã ...
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức tín dụngTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ các tổ chức tín dụng
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn bèTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ họ hàng, bạn bè
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính sách xã ...Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Chính sách xã ...
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng khácTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ ngân hàng khác
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông nghiệp và ...Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ Ngân hàng Nông nghiệp và ...
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay cá thểTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ người cho vay cá thể
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc làmTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua từ quỹ hỗ trợ việc làm
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách cấp đất cho dân tộc thiểu sốTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách cấp đất cho dân tộc thiểu số
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách giúp đỡ nhà ở/ đất ở cho người nghèoTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách giúp đỡ nhà ở/ đất ở cho người nghèo
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngưTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách miễn giảm chi phí khám/chữa bệnh cho ...Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách miễn giảm chi phí khám/chữa bệnh cho ...
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách miễn giảm học phí cho người nghèoTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chính sách miễn giảm học phí cho người nghèo
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chương trình dạy nghề cho người nghèoTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chương trình dạy nghề cho người nghèo
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chương trình dụng ưu đãi với người nghèoTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chương trình dụng ưu đãi với người nghèo
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chương trình nước sạch cho người nghèoTỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ chương trình nước sạch cho người nghèo
Expand Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ dự án chính sách của chương trình 135, chương trình ...Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phương được hưởng lợi từ dự án chính sách của chương trình 135, chương trình ...
Expand Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 cải thiện hơn nhiều so với năm 2001Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 cải thiện hơn nhiều so với năm 2001
Expand Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 có cải thiện hơn một ít so với năm 2001Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 có cải thiện hơn một ít so với năm 2001
Expand Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 giảm sút so với năm 2001Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 giảm sút so với năm 2001
Expand Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 là như cũ so với năm 2001Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình năm 2008 là như cũ so với năm 2001
Expand Tỷ lệ người nghèoTỷ lệ người nghèo
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiềuTỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo theo chi tiêuTỷ lệ trẻ em nghèo theo chi tiêu
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo về bảo trợ xã hộiTỷ lệ trẻ em nghèo về bảo trợ xã hội
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo về giáo dụcTỷ lệ trẻ em nghèo về giáo dục
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo về lao độngTỷ lệ trẻ em nghèo về lao động
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo về nhà ởTỷ lệ trẻ em nghèo về nhà ở
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo về nước và điều kiện vệ sinhTỷ lệ trẻ em nghèo về nước và điều kiện vệ sinh
Expand Tỷ lệ trẻ em nghèo về y tếTỷ lệ trẻ em nghèo về y tế
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455