TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP >> Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm  
Skip Navigation Links.
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm các dịch vụ khác chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm các dịch vụ khác chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công nghiệp, chế biến, chế taọ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công nghiệp, chế biến, chế taọ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc khác chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc khác chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê phi nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê phi nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm giáo dục, y tế, văn hoá, TDTT chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm giáo dục, y tế, văn hoá, TDTT chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm khai khoáng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm khai khoáng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng q ...Dân số từ 15 tuổi trở lên làm quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng q ...
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm sản xuất phân phối điện nước, xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...Dân số từ 15 tuổi trở lên làm sản xuất phân phối điện nước, xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm tài chính, tín dụng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm tài chính, tín dụng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...Dân số từ 15 tuổi trở lên làm vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng ...
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên làm xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên làm xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm phi nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm phi nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng quaDân số từ 15 tuổi trở lên tự làm xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc công nghiệp chiếm nhiều thời ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc công nghiệp chiếm nhiều thời ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc lâm nghiệp chiếm nhiều thời ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc lâm nghiệp chiếm nhiều thời ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc nông nghiệp chiếm nhiều thời ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc nông nghiệp chiếm nhiều thời ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc nông, lâm nghiệp, thủy sản ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc nông, lâm nghiệp, thủy sản ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc phi nông, lâm nghiệp, thủy ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc phi nông, lâm nghiệp, thủy ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc thương nghiệp chiếm nhiều ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc thương nghiệp chiếm nhiều ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc thủy sản chiếm nhiều thời ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc thủy sản chiếm nhiều thời ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc xây dựng chiếm nhiều thời ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc xây dựng chiếm nhiều thời ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việcdịch vụ chiếm nhiều thời gian ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việcdịch vụ chiếm nhiều thời gian ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc chiếm ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc chiếm ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc công nghiệp ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc công nghiệp ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc dịch vụ ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc dịch vụ ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc lâm nghiệp ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc lâm nghiệp ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc nông nghiệp ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc nông nghiệp ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc nông, ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc nông, ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc phi nông, ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc phi nông, ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc thương ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc thương ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc thủy sản ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc thủy sản ...
Expand Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc xây dựng ...Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc xây dựng ...
Expand Tỷ lệ dân số của từng nhóm tuổi hoạt động kinh tế trong độ tuổi lao độngTỷ lệ dân số của từng nhóm tuổi hoạt động kinh tế trong độ tuổi lao động
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455