TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
CHỌN CHỈ TIÊU - Nhóm chỉ tiêu thu nhập
STTTên chỉ tiêu
1Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng
2Thu nhập từ tiền lương tiền công bình quân 1 người 1 tháng
3Thu nhập từ nông nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
4Thu nhập từ lâm nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
5Thu nhập từ thủy sản bình quân 1 người 1 tháng
6Thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 1 người 1 tháng
7Thu nhập từ công nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
8Thu nhập từ xây dựng bình quân 1 người 1 tháng
9Thu nhập từ thương nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
10Thu nhập từ dịch vụ bình quân 1 người 1 tháng
11Thu nhập từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 1 người 1 tháng
12Thu nhập từ nguồn thu khác bình quân 1 người 1 tháng
13Tỷ trọng thu nhập từ tiền lương tiền công trong tổng thu nhập
14Tỷ trọng thu nhập từ nông nghiệp trong tổng thu nhập
15Tỷ trọng thu nhập từ lâm nghiệp trong tổng thu nhập
16Tỷ trọng thu nhập từ thủy sản trong tổng thu nhập
17Tỷ trọng thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng thu nhập
18Tỷ trọng thu nhập từ công nghiệp trong tổng thu nhập
19Tỷ trọng thu nhập từ xây dựng trong tổng thu nhập
20Tỷ trọng thu nhập từ thương nghiệp trong tổng thu nhập
21Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập
22Tỷ trọng thu nhập từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng thu nhập
23Tỷ trọng thu nhập từ nguồn thu khác trong tổng thu nhập
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455