TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
CHỌN CHỈ TIÊU - Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm
STTTên chỉ tiêu
1Tỷ lệ dân số của từng nhóm tuổi hoạt động kinh tế trong độ tuổi lao động
2Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê phi nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
3Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
4Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
5Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm phi nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
6Dân số từ 15 tuổi trở lên làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
7Dân số từ 15 tuổi trở lên làm khai khoáng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
8Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công nghiệp, chế biến, chế taọ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
9Dân số từ 15 tuổi trở lên làm sản xuất phân phối điện nước, xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
10Dân số từ 15 tuổi trở lên làm thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
11Dân số từ 15 tuổi trở lên làm vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
12Dân số từ 15 tuổi trở lên làm tài chính, tín dụng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
13Dân số từ 15 tuổi trở lên làm các dịch vụ khác chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
14Dân số từ 15 tuổi trở lên làm quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
15Dân số từ 15 tuổi trở lên làm giáo dục, y tế, văn hoá, TDTT chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
16Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc khác chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
17Dân số từ 15 tuổi trở lên làm nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
18Dân số từ 15 tuổi trở lên làm lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
19Dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
20Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
21Dân số từ 15 tuổi trở lên làm xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
22Dân số từ 15 tuổi trở lên làm dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
23Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
24Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
25Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
26Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
27Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
28Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
29Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
30Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
31Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
32Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm thuỷ sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
33Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
34Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
35Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
36Dân số từ 15 tuổi trở lên tự làm dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
37Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
38Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
39Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
40Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
41Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc thủy sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
42Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
43Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
44Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
45Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
46Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việcdịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
47Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
48Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
49Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc nông nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
50Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc lâm nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
51Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc thủy sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
52Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
53Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc công nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
54Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc xây dựng chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
55Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc thương nghiệp chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
56Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm thuê, làm công của công việc dịch vụ chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455