CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THÁNG
Năm gốc 2005
  Bộ cài đặt chương trình ĐTSPCNT (11 MB)     Download
  Chương trình Update (2/2/2012)     Download
Năm gốc 2010
  Bộ cài đặt chương trình IIP - Không có DATA (setup.exe 15 MB - 10/5/2012 )     Download
  Chương trình Update (IIP.exe 6.2MB - 15/03/2013)     Download
  DATA gốc (Data.rar 0.5MB)     Download
Danh mục dùng cho chương trình năm gốc 2010
  Danh mục ngành cấp 2     Download
  Danh mục ngành cấp 4     Download
  Danh mục sản phẩm     Download
  Chỉ số giá (Cập nhật đến quý 1 năm 2012)     Download