Điều tra biến động dân số 2005

» Biểu số liệu
» Đơn vị hành chính cấp vùng:
» Đơn vị hành chính cấp tỉnh: