Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP > 2. Dân số 15 tuổi trở lên
2.1. Dân số 15 tuổi trở lên
    2.1.1. Dân số 15 tuổi trở lên chia theo các đặc trưng
    2.1.2. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên theo trình độ CMKT cao nhất đạt được chia theo một số đặc trưng
    2.1.3. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên theo tình trạng hôn nhân chia theo một số đặc trưng
    2.1.4. Dân số 15 tuổi trở lên chia theo loại hoạt động kinh tế trong 7 ngày qua và một số đặc trưng
    2.1.5. Dân số 15 tuổi trở lên không hoạt động kinh tế chia theo một số đặc trưng
    2.1.6. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên theo lý do không làm việc chia theo một số đặc trưng
2.2. Dân số 15 tuổi trở lên làm việc
    2.2.1. Dân số 15 tuổi trở lên làm việc chia theo các đặc trưng
    2.2.2. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên làm việc theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được chia theo một số đặc trưng
    2.2.3. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên làm việc theo khu vực kinh tế chia theo một số đặc trưng
    2.2.4. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên làm việc theo nghề nghiệp Cấp 1 chia theo một số đặc trưng
    2.2.5. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên làm việc theo loại hình kinh tế chia theo một số đặc trưng
    2.2.6. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên làm việc theo vị thế việc làm chia theo một số đặc trưng
    2.2.7. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thô của dân số 15 tuổi trở lên chia theo giới tính
    2.2.8. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung của dân số 15 tuổi trở lên chia theo giới tính
    2.2.9. Tỷ lệ có việc làm của dân số 15 tuổi trở lên trên lực lượng lao động
    2.2.10. Tỷ lệ lao động đang làm việc của dân số 15 tuổi trở lên so với tổng số dân
    2.2.11. Tiền lương bình quân tháng từ công việc chính của dân số 15 tuổi trở lên làm việc chia theo các đặc trưng
    2.2.12. Số giờ bình quân 1 tuần của dân số 15 tuổi trở lên làm việc chia theo các đặc trưng
    2.2.13. Tỷ trọng dân số 15 tuổi trở lên làm việc dưới 35 giờ 1 tuần chia theo các đặc trưng
2.3. Dân số 15 tuổi trở lên thất nghiệp
    2.3.1. Dân số 15 tuổi trở lên thất nghiệp chia theo các đặc trưng
    2.3.2. Phân bố phần trăm dân số 15 tuổi trở lên thất nghiệp theo trình độ CMKT cao nhất đạt đuợc chia theo một số đặc trưng
    2.3.3. Tỷ lệ thất nghịêp của dân số 15 tuổi trở lên chia theo giới tính
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353