Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
SIÊU DỮ LIỆU > Khái niệm, định nghĩa, cách tính
Tên chỉ tiêu:  Dân số phụ thuộc và tỷ số phụ thuộc
Dân số phụ thuộc là dân số thuộc độ tuổi nhất định nào đó. Thông thường dân số phụ thuộc là dân số dưới 15 tuổi (dân số trẻ) và dân số từ 65 tuổi trở lên (dân số già).
Tỷ số phụ thuộc chung biểu thị phần trăm số người dưới 15 tuổi (0-14) và từ 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64.
 Tỷ số phụ thuộc trẻ biểu thị phần trăm số người dưới 15 tuổi (0-14) trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64.
Tỷ  số phụ thuộc già biểu thị phần trăm số người trên 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64.
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353