Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
SI��U D��� LI���U >> Danh s��ch bi���u
NHÓM CHỈ TIÊU:  Dân số chung
Tên chỉ tiêu:  
4.2.1 Dân số 15-34 tuổi làm việc chia theo các đặc trưng
Phân tổ:  
-Tỉnh/Thành phố
-Thành thị nông thôn
-Dân tộc
-Nhóm tuổi 15+
-Tình trạng hôn nhân
-Nghề cấp 1
-Lực lượng lao động
-Loại phụ thuộc
-Lý do không tìm việc
Biểu dữ liệu:  
4.2.1 Dân số 15-34 tuổi làm việc chia theo các đặc trưng
Đơn vị tính:  
Người
Skip Navigation Links.
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353