Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
SIÊU DỮ LIỆU > Danh sách biểu
Skip Navigation Links.
Collapse 4.1. Dân số 15-34 tuổi 4.1. Dân số 15-34 tuổi
4.1.1. Dân số 15-34 tuổi chia theo các đặc trưng
4.1.2. Phân bố phần trăm dân số 15-34 theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được chia theo một số đặc ...
Collapse 4.2. Dân số 15-34 tuổi làm việc4.2. Dân số 15-34 tuổi làm việc
4.2.1 Dân số 15-34 tuổi làm việc chia theo các đặc trưng
4.2.2. Phân bố phần trăm dân số 15-34 tuổi làm việc theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được chia theo ...
4.2.3. Phân bố phần trăm dân số 15-34 tuổi làm việc theo khu vực kinh tế chia theo một số đặc trưng
4.2.4. Phân bố phần trăm dân số 15-34 tuổi làm việc theo nghề nghiệp Cấp 1 chia theo một số đặc trưng
4.2.5. Phân bố phần trăm dân số 15-34 tuổi làm việc theo loại hình kinh tế chia theo một số đặc trưng
4.2.6. Phân bố phần trăm dân số 15-34 tuổi làm việc theo vị thế việc làm chia theo một số đặc trưng
4.2.7. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thô của dân số 15-34 tuổi chia theo giới tính
4.2.8. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung của dân số 15-34 tuổi chia theo giới tính
4.2.9. Tỷ lệ lao động đang làm việc của dân số 15-34 tuổi so với tổng số dân
4.2.10. Tiền lương bình quân tháng từ công việc chính của dân số 15-34 tuổi làm việc chia theo các đặc trưng
4.2.11. Số giờ làm việc bình quân 1 tuần của dân số 15-34 tuổi làm việc chia theo các đặc trưng
4.2.12. Tỷ trọng dân số 15-34 tuổi làm việc dưới 35 giờ 1 tuần chia theo các đặc trưng
Collapse 4.3. Dân số 15-34 tuổi thất nghiệp4.3. Dân số 15-34 tuổi thất nghiệp
4.3.1 Dân số 15-34 tuổi thất nghiệp chia theo các đặc trưng
4.3.2. Tỷ lệ thất nghịêp của dân số 15-34 tuổi chia theo giới tính
4.3.3. Phân bố phần trăm dân số 15-34 tuổi thất nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được chia ...
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353