Trang chủ
 
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU
 
TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU / 2. Phương án điều tra
 
Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009
(Ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-BCĐTW ngày 10 tháng 10 năm 2008
của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353