TỔNG CỤC THỐNG KÊ Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia - Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - Điện thoại: (04)3.8463494
http://www.gso.gov.vn
Điều tra lập Bảng Cân đối liên ngành (I/O) và Biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007
12h7', Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Giới thiệu - Quyết định về việc điều tra thu thập thông tin lập Bảng Cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

_____________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

Số: 121 /QĐ -TCTK

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng Cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007

_____________________________

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 

          Căn cứ Luật Thống kê, ngày 26 tháng 6 năm 2003;

          Căn cứ Nghị định 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê;

          Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý Nhà Nước trong giai đoạn hiện nay;

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.  Tiến hành điều tra thu thập thông tin từ các loại hình doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp và các hộ gia đình để lập Bảng Cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007.

          Điều 2. Các cơ sở kinh tế đã nêu ở điều 1 có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin theo phương án điều tra ban hành theo Quyết định này.

          Điều 3. Thành lập tổ thường trực giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực do Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia làm tổ trưởng; lãnh đạo các Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả; Viện khoa học thống kê là thành viên. Tổ thường trực có trách nhiệm xây dựng phương án và chỉ đạo cuộc điều tra.

          Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra theo đúng phương án đã quy định.

          Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị có tên trong Điều 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Tổng cục;

- UBND các tỉnh, TP và các Bộ, ngành trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);

- Lưu: VT, Vụ TKQG.

THỨ TRƯỞNG

KIÊM TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đức Hoà

 

VỤ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA - TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Địa chỉ: Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (04)3.8463494