Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907

Giới thiệu
Quyết định điều tra
Phương án điều tra
Hệ thống danh mục
Phiếu điều tra
Phiếu 1A - ĐTDN
Phiếu 1B - ĐTDN
Phiếu 2B - ĐTDN
Phiếu 2C - ĐTDN
Giải thích
Số liệu tổng hợp
Khai thác số liệu
Lập biểu tổng hợp
Khai thác số liệu vi mô
Tra cứu số liệu
Hướng dẫn
tæng côc thèng kª
BỘ KẾ HOACH VÀ ĐẦU TƯ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2008

                  

                                                    

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2008

(Theo quyết định số:       /QĐ-TCTK ngày 20 tháng 02 năm 2008

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

 

1. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2008 nhằm các mục đích sau:

- Thu thập một số thông tin cơ bản nhằm đánh giá sự phân bố, điều kiện sản xuất, thực trạng, năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp;

- Thu thập các thông tin chi tiết về chi phí và kết quả SXKD theo các ngành sản phẩm để lập bảng I/O và tính hệ số chi phí trung gian năm 2007 của các ngành kinh tế;

- Thu thập những thông tin cần thiết để tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo chính thức năm 2007 cho các chuyên ngành (số lượng doanh nghiệp, số lao động, vốn, tài sản, các chỉ tiêu về kết quả SXKD, các chỉ tiêu thuộc hệ thống tài khoản quốc gia,…);

      - Thu thập các thông tin để xây dựng dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm và điều tra thường xuyên;

      - Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp phục vụ các yêu cầu về thống kê doanh nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

2- ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA

2.1- Đối tượng điều tra

Là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các doanh nghiệp  hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật ban hành trước Luật Doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư hoạt động theo Luật Luật sư và Luật Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2008 và hiện đang tồn tại. Trong đó, bao gồm cả những doanh nghiệp hoạt động theo thời vụ không sản xuất đủ 12 tháng trong năm 2007, những doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh để đầu tư đổi mới, sửa chữa, xây dựng, mở rộng sản xuất, những doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ sáp nhập, giải thể nhưng vẫn còn bộ máy quản lý để có thể trả lời được các câu hỏi trong phiếu điều tra (trường hợp không còn bộ máy quản lý để trả lời các câu hỏi của phiếu điều tra thì không đưa vào đối tượng điều tra); các cơ sở SXKD trực thuộc doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập.

2.2- Phạm vi điều tra

Gồm toàn bộ các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra nói trên, đang hoạt động trong các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (trừ các hợp tác xã của 3 ngành này); Khai khoáng, Công nghiệp chế biến, chế tạo, Cung cấp nước; Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; Xây dựng; Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Thông tin và truyền thông; Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Hoạt động kinh doanh bất động sản; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; Giáo dục và đào tạo; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; Hoạt động dịch vụ khác; Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình (trừ các doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý).

 

2.3- Đơn vị điều tra

Là các doanh nghiệp thuộc phạm vi điều tra, có đầy đủ tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, cụ thể như sau:

(1) Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích có 100% vốn nhà nước do trung ương quản lý và do địa phương quản lý hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước  hoặc Luật Doanh nghiệp (mới).

- Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước do trung ương quản lý và do địa phương quản lý hoạt động theo công ty TNHH có một hoặc nhiều thành viên;

- Văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty (báo cáo phần hoạt động của văn phòng Tập đoàn,  Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty);

- Đối với tập đoàn kinh tế tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con, thì đơn vị điều tra là công ty mẹ và các công ty thành viên là công ty con hạch toán độc lập có vốn nhà nước chiếm giữ quyền chi phối.

- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn nhà nước chiếm giữ quyền chi phối.

(2) Đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, bao gồm:

-         Hợp tác xã (trừ hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản);

-         Doanh nghiệp tư nhân;

-         Công ty hợp danh;

-         Công ty TNHH tư nhân (kể cả công ty TNHH có vốn nhà nước không giữ

      quyền chi phối);

-         Công ty cổ phần không có vốn nhà nước;

-         Công ty cổ phần có vốn nhà nước không giữ quyền chi phối.

 

(3) Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

-         Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

-         Doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài;

-         Doanh nghiệp khác liên doanh với nước ngoài.

 

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê toàn bộ dây chuyền sản xuất theo hình thức cho thuê tài chính thì bên đi thuê báo cáo toàn bộ lao động, nguồn vốn và giá trị tài sản, kết quả SXKD, nộp ngân sách của dây chuyền sản xuất đi thuê. Đồng thời, doanh nghiệp cho thuê vẫn là một đơn vị báo cáo theo ngành hoạt động là “cho thuê tài chính” (Lưu ý: Chỉ tiêu nguồn vốn và tài sản không bao gồm giá trị của dây chuyền sản xuất đã cho thuê, doanh thu kinh doanh là số tiền thu được do cho thuê dây chuyền sản xuất).

3- NỘI DUNG ĐIỀU TRA

 

3.1. Những chỉ tiêu nhận dạng đơn vị điều tra:

- Tên doanh nghiệp.

- Địa chỉ, điện thoại, Fax, Email.

- Thông tin về người đứng đầu doanh nghiệp

- Loại hình doanh nghiệp.

- Ngành nghề hoạt động SXKD.

3.2. Những chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

- Lao động.

- Tai nạn lao động.

- Thu nhập của người lao động.

- Số cơ sở.

- Tài sản và nguồn vốn.

- Vốn đầu tư.

- Doanh thu.

- Sản phẩm sản xuất kinh doanh.

- Lợi nhuận.

- Tồn kho.

- Thuế và các khoản nộp ngân sách.

- Đào tạo nghề của doanh nghiệp.

- ?ng dụng công nghệ thông tin.

- Một số chỉ tiêu về bảo vệ môi trường.

- Chi phí sản xuất theo chủng loại vật tư, dịch vụ, theo nguồn gốc xuất xứ (sản xuất trong nước hay nhập khẩu).

- Tổng doanh thu, giá vốn hàng chuyển bán và chi phí vận tải thuê ngoài.

- Giá trị nguyên vật liệu của người đặt hàng gia công chế biến.

- Trợ cấp, trợ giá cho sản xuất.

- ......

4- PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ CÁC BẢNG DANH MỤC SỬ DỤNG CHO CUỘC ĐIỀU TRA

4.1- Phiếu điều tra: Có 5 loại phiếu điều tra và 1 bảng danh mục các doanh nghiệp lập danh sách, cụ thể gồm:

a. Phiếu số 1A-ĐTDN: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NĂM 2007

(Áp dụng cho toàn bộ các DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN ngoài quốc doanh có từ 10 lao động trở lên và các doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 10 lao động được chọn vào mẫu điều tra).

b. Phiếu số 1B/CS-ĐTDN: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SXKD NĂM 2007

(Áp dụng cho các cơ sở SXKD trực thuộc doanh nghiệp)

c. Phiếu số 2B-ĐTDN: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NĂM 2007

(Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng: Ngân hàng, công ty tài chính, qũy tín dụng nhân dân,...).

d. Phiếu số 2C-ĐTDN:  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM VÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM NĂM 2007

(Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành bảo hiểm và môi giới bảo hiểm).

Đối với các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính, qũy tín dụng nhân dân,...: ngoài việc thực hiện phiếu số 1A, còn phải thực hiện thêm phiếu số: 2B; các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành bảo hiểm và môi giới bảo hiểm thực hiện thêm phiếu số: 2C.

e. Phiếu số 3-ĐTDN-IO: PHIẾU THU THẬP  THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU RA VÀ CHI PHÍ ĐẦU VÀO CỦA DOANH  NGHIỆP NĂM 2007

(áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp được chọn điều tra mẫu để lập bảng cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007).      

g. DANH MỤC CÁC DOANH NGHIỆP LẬP DANH SÁCH

(Áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước dưới 10 lao động thuộc đối tượng lập danh sách)

4.2- Bảng danh mục:

Có 5 bảng danh mục áp dụng cho cuộc điều tra:

a. Bảng phân ngành kinh tế quốc dân: Áp dụng 2 phân ngành kinh tế quốc dân: VSIC 1993 (mã 6 số) và VSIC 2007 (mã 5 số).

b. Bảng danh mục các đơn vị hành chính: Áp dụng bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2007, ban hành theo Quyết định số: 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã được cập nhật đến thời điểm đến 31/12/2007.

c. Bảng danh mục các nước và vùng lãnh thổ: Áp dụng bảng danh mục các nước  được ban hành trong tài liệu: “Các loại danh mục áp dụng cho điều tra toàn bộ doanh nghiệp năm 2006”.

d. Bảng danh mục sản phẩm công nghiệp: Áp dụng bảng danh mục sản phẩm công nghiệp được ban hành trong tài liệu: “Các loại danh mục áp dụng cho điều tra toàn bộ doanh nghiệp năm 2006”.

e. Bảng hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu dùng cho điều tra lập bảng cân đối liên ngành và biên soạn hệ số chi phí trung gian.

5- THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA VÀ THỜI KỲ THU THẬP SỐ LIỆU

 

- Thực hiện điều tra thu thập số liệu tại các doanh nghiệp bắt đầu từ 01/4/2008.

- Số liệu thu thập của các chỉ tiêu thời kỳ (doanh thu, thuế, sản phẩm, thu nhập của người lao động,...) là số chính thức cả năm 2007, các chỉ tiêu thời điểm (lao động, tài sản, nguồn vốn,...) là số liệu đầu năm tại thời điểm 01/01/2007 và cuối năm  tại thời điểm 31/12/2007.

6- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

 

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2008 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.

6.1- Lập danh sách các đơn vị điều tra

Danh sách các đơn vị điều tra được lập trước khi tiến hành điều tra trên cơ sở các thông tin từ cuộc Điều tra toàn bộ doanh nghiệp năm 2007, nguồn thông tin của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp,.... Cụ thể danh sách điều tra doanh nghiệp năm 2008 gồm:

- Danh sách các DN đã thu được phiếu số 1A và các DN trong Danh mục các doanh nghiệp lập danh sách trong cuộc điều tra DN năm 2007 (có tại Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

- Danh sách các DN đã thu được phiếu trong cuộc Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 01/7/2007 (có tại Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

- Danh sách các DN được cơ quan thuế cấp mã số thuế trong năm 2007 (danh sách này do Tổng cục lập và gửi về các tỉnh, TP).

- Danh sách các doanh nghiệp mới thành lập năm 2007, đã đi vào hoạt động nhưng chưa được cấp mã số thuế (Do Cục Thống kê tỉnh, TP lập).

- Danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng và phạm vi điều tra có được từ các nguồn thông tin khác.

6.2- Chọn mẫu điều tra

6.2.1. Chọn mẫu các DN ngoài quốc doanh có dưới 10 lao động để điều tra theo phiếu số 1A.

a. Lập dàn chọn mẫu:

Dàn chọn mẫu được lập dựa trên danh sách các doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 10 lao động từ cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2007 của từng tỉnh, TP. Dàn mẫu được phân tổ theo các ngành kinh tế cấp 4, hoặc nhóm ngành cấp 4; Trong mỗi ngành kinh tế thuộc dàn mẫu, các doanh nghiệp được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của chỉ tiêu doanh thu thuần hoạt động SXKD năm 2007.

* Riêng các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành: Nông, lâm nghiệp, thủy sản, khách sạn, du lịch, tài chính, tín dụng, bảo hiểm và môi giới bảo hiểm ở tất cả các tỉnh, TP điều tra 100% số doanh nghiệp theo phiếu số 1A.

* Riêng 15 tỉnh có tổng số doanh nghiệp và số doanh nghiệp ngoài nhà nước ít, gồm: Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Cạn, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nam, Hoà Bình, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắc Nông và Hậu Giang điều tra 100%  số doanh nghiệp theo phiếu số 1A.

b. Chọn mẫu:

Số lượng DN ngoài quốc doanh được chọn để điều tra theo phiếu số 1A là 15% của tổng số DN có dưới 10 lao động trong danh sách các DN có thu được phiếu ở cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2007. Riêng TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội do số lượng DN nhiều nên số DN ngoài quốc doanh dới 10 lao động được chọn mẫu điều tra là 10%.

Mẫu chọn theo nguyên tắc đại diện cho từng ngành kinh tế cấp 4, hoặc nhóm ngành cấp 4 trên địa bàn tỉnh, thành phố theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều.

Việc chọn mẫu các doanh nghiệp thực hiện điều tra theo phiếu số 1A năm 2008 do Tổng cục chọn và gửi về cho các tỉnh, TP.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 10 lao động không được chọn vào mẫu điều tra sẽ không tiến hành điều tra mà chỉ tiến hành lập danh sách, làm căn cứ suy rộng kết quả các chỉ tiêu điều tra của từng tỉnh, TP.

B. Chọn mẫu các doanh nghiệp để điều tra IO và điều tra chi phí trung gian: Được thực hiện theo phương pháp riêng, do Tổng cục chọn và gửi về các tỉnh, TP để điều tra.

Mục đích của điều tra nhằm xác định hệ số chi phí trung gian cho 117 ngành kinh tế cấp 3, đại diện cho 8 vùng và 2 TP: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và chi tiết cho 151 ngành sản phẩm để lập bảng cân đối liên ngành (I/O) cho cả nước. Điều tra chọn mẫu tiến hành ở 36 tỉnh, TP đại diện cho 8 vùng và 2 TP lớn. Mẫu phân tổ kết hợp với phân tầng. Mỗi vùng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được chọn là một tổ. ? mỗi vùng sẽ chọn ra một số tỉnh đại diện, các tỉnh này cùng với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tạo thành đơn vị chọn m ẫu cấp hai. Mẫu ở các đơn vị chọn mẫu cấp hai được tiến hành độc lập, tức là mỗi tỉnh, TP là một tổ và việc chọn mẫu ở các tổ này độc lập với nhau. Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia chọn mỗi vùng một số tỉnh đại diện căn cứ vào tỷ lệ GDP của tỉnh so với tổng GDP của vùng. Các tỉnh được chọn trong vùng là:

- Vùng Đồng bằng Sông hồng: Hải phòng, Vĩnh phúc, Bắc Ninh, Hà Tây, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Bình.

- Vùng Tây Bắc: Điện Biên, Hòa Bình.

- Vùng Đông Bắc: Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Phú Thọ.

- Vùng Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình.

- Vùng Duyên Hải Miền Trung: Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa.

- Vùng Tây Nguyên: Đắc Lắc, Lâm Đồng.

- Vùng Đông Nam Bộ: Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa – Vũng Tàu.

- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang.

Hai thành phố lớn: TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dựa vào danh sách các doanh nghiệp của điều tra doanh nghiệp  năm 2007 do Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng cung cấp, Viện Khoa học Thống kê và Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia căn cứ vào số ngành kinh tế cấp 3, số ngành sản phẩm của từng tỉnh thuộc mẫu cấp hai để chọn và phân bổ các doanh nghiệp mẫu (mẫu cấp 3) cho từng tỉnh, thành phố.

6.2.2. Phương pháp thu thập số liệu

Do tính chất phức tạp của nội dung điều tra và trình độ kế toán, thống kê cũng như ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra rất khác nhau, nên áp dụng 2 phương pháp thu thập số liệu là: trực tiếp và gián tiếp.

- Thu thập trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn đối tượng điều tra, đề nghị cung cấp số liệu, giải thích tình hình, trên cơ sở đó điều tra viên ghi vào phiếu điều tra. Phương pháp này được áp dụng đối với những đơn vị điều tra chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, không có khả năng tự ghi được phiếu điều tra (doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp chuẩn bị giải thể, doanh nghiệp đang bị thanh tra,...).

- Thu thập gián tiếp: Tổ chức hội nghị tập huấn cho kế toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ kế toán hoặc thống kê của các doanh nghiệp, hoặc điều tra viên trực tiếp hướng dẫn phương pháp ghi phiếu điều tra và những quy định cụ thể về nơi gửi, hình thức, thời gian gửi, để các doanh nghiệp tự ghi phiếu gửi cho cơ quan điều tra.

Trong thực tế cần kết hợp chặt chẽ cả 2 phương pháp để vừa tiết kiệm kinh phí và công sức của điều tra viên, vừa đảm bảo yêu cầu nhanh và chính xác của số liệu.

7- KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA

Kế hoạch điều tra được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị điều tra: Thời gian thực hiện từ 01/10/2007 đến 15/02/2008, gồm các công việc:

a. Ra quyết định điều tra.

b. Xây dựng phương án điều tra.

c. Xây dựng các bảng danh mục áp dụng cho điều tra.

d. Lập danh sách các đơn vị điều tra.

e. Chọn mẫu điều tra

g. In phương án và phiếu điều tra.

h. Xây dựng hệ thống biểu tổng hợp đầu ra và chương trình phần mềm nhập tin, chương trình kiểm tra và tổng hợp kết quả điều tra cho các tỉnh, TP và cả nước.

i. Trung ương tập huấn nghiệp vụ cho các tỉnh, TP.

Bước 2: Triển khai điều tra: Thời gian thực hiện từ 15/02/2008 đến 15/6/2008, gồm các công việc:

a. Tổng cục tập huấn nghiệp vụ cho các Cục Thống kê tỉnh, TP.

b. Các tỉnh, TP tuyển chọn điều tra viên và giám sát viên theo tiêu chuẩn quy định và các tỉnh, TP tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và giám sát viên của các tỉnh, TP. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, giám sát viên của tỉnh, TP và hướng dẫn cán bộ các doanh nghiệp về nội dung và phương pháp ghi phiếu điều tra trên cơ sở phương án điều tra của Tổng cục quy định.

c Triển khai điều tra thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra.

d. Thu thập, chỉnh lý, đánh ký mã hiệu phiếu điều tra tại các tỉnh, TP.

Bước 3: Nhập tin, xử lý tổng hợp số liệu: Thời gian thực hiện từ 16/6 đến 15/7/2008, gồm các công việc:

a. Nhập tin số liệu về doanh nghiệp sẽ được thực hiện trên cùng một chương trình phần mềm thống nhất cho cả nước do Trung tâm Tin học thống kê biên soạn. Chương trình nhập tin, kiểm tra nghiệm thu và tổng hợp số liệu sẽ được gửi tới các tỉnh, TP qua mạng GSO.

b. Nghiệm thu số liệu đã nhập tin: Sau khi nhận được số liệu đã nhập tin của các tỉnh, TP truyền về Trung tâm Tin học thống kê, Tổ Thường trực có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu kết quả của các tỉnh, TP trực tiếp tại Cục Thống kê hoặc nghiệm thu qua mạng. Căn cứ vào chất lượng số liệu nhập tin đã truyền về Tổng cục để quyết định hình thức nghiệm thu phù hợp. Số liệu sau khi đã được Tổ Thường trực nghiệm thu đạt yêu cầu mới được đưa vào khai thác, tổng hợp ở các bước tiếp theo.

Riêng các tỉnh, TP có điều tra IO và chi phí trung gian sẽ được nghiệm thu trực tiếp tại Cục Thống kê tỉnh, TP.

c.      Suy rộng kết quả điều tra

Số liệu của các doanh nghiệp không điều tra sẽ được suy rộng cho từng doanh nghiệp của từng tỉnh, TP trên cơ sở kết quả điều tra của các doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 10 lao động được chọn mẫu điều tra theo phiếu số 1A theo từng ngành hoặc nhóm ngành kinh tế cấp 4 được chọn mẫu trên địa bàn tỉnh, TP (được thực hiện tự động bởi phần mềm suy rộng có sẵn trong chương trình nhập tin và tổng hợp kết quả điều tra). Cụ thể phương pháp suy rộng như sau:

* Suy rộng cho các chỉ tiêu tổng số (gồm những chỉ tiêu có chia chi tiết) hoặc chỉ tiêu đơn (không chia chi tiết) theo công thức:

qn(SR-T) =

Qn (M)

 (1)

N(M)

Trong đó:

-         qn(SR-T) :  Giá trị chỉ tiêu n được suy rộng cho một DN không điều tra.

-         Qn (M) :  Tổng giá trị chỉ tiêu n tổng hợp từ mẫu điều tra.

 

* Suy rộng cho các chỉ tiêu chi tiết theo công thức:

qn(SR-CT) = iq x qn(SR-T)  (2) ;  

Với iq = qn(M)/Qn (M)    (3)

 

Trong đó:

-         qn(SR-CT): Giá trị chi tiết suy rộng của chỉ tiêu n của một DN không điều tra.

-         iq :  Tỷ trọng giữa giá trị chi tiết so với tổng giá trị của chỉ tiêu tính được từ các DN điều tra mẫu.

-         qn(SR-T) :  Giá trị chỉ tiêu n (chỉ tiêu tổng số) được suy rộng cho DN không điều tra (tính được từ công thức (1)).

-         qn(M): Giá trị chi tiết của chỉ tiêu n tổng hợp từ mẫu điều tra.

-         Qn (M) :  Tổng giá trị chỉ tiêu n tổng hợp từ các DN điều tra mẫu.

 

Ví dụ: Suy rộng chỉ tiêu lao động cho một DNNQD dưới 10 lao động không điều tra của một ngành công nghiệp cấp 4: D2732 “Đúc kim loại màu” của tỉnh A với các thông tin:

-           Tổng số DN ngoài quốc doanh dưới 10 lao động là:      120

-           Trong đó: Số DN được chọn điều tra theo phiếu 1A là:   18 DN (15%)

-           Số DN không điều tra là: 102

-           Tổng số lao động tổng hợp từ 18 DN điều tra mẫu có kết quả là:  108 người.

-    Trong đó: Số lao động được đóng bo hiểm xã hội là: 54 người

- Suy rộng chỉ tiêu tổng số lao động cho một DNNQD ngành công nghiệp cấp 4: D2732 “Đúc kim loại màu”của tỉnh A không được điều tra như sau:

 

Tổng số lao động suy rộng

=

108

 = 6 người

18

 

-    Suy rộng chỉ tiêu số lao động được đóng bảo hiểm như sau:

Số lao động được đóng BHXH

=

54

x 6   = 3 người

108

 

 

d.      Khai thác số liệu để làm báo cáo chính thức năm 2007 tại các tỉnh, TP sau khi số liệu nhập tin đã được nghiệm thu đạt yêu cầu.

 

Bước 4: Tổng hợp, phân tích và công bố kết quả điều tra: Trong quí 3 và quý 4/2008.

a. Tổng hợp kết quả đầy đủ của cuộc điều tra.

b. Phân tích và công bố kết quả điều tra.

 

8- Tổ chức chỉ đạo thực hiện

 

8.1- Chỉ đạo điều tra

Ở cấp Trung ương, Thành lập Tổ thường trực giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực do Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng làm Tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia làm Tổ phó; Vụ trưởng các Vụ: Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả; Giám đốc Trung tâm tin học thống kê làm thành viên. Tổ thường trực có trách nhiệm xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh, TP và tổng hợp, phân tích kết quả cuộc điều tra.

Các Vụ liên quan trực tiếp đến nội dung điều tra có trách nhiệm cử cán bộ làm giám sát viên theo dõi kiểm tra theo chức năng của các Vụ trong nội dung của cuộc điều tra.

Cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, thành lập Tổ thường trực chỉ đạo, do 1 Lãnh đạo Cục Thống kê trực tiếp chỉ đạo, đồng thời làm Tổ trưởng tổ thường trực. Tham gia Tổ thường trực chỉ đạo có trưởng phòng Thống kê Công nghiệp và Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp làm tổ phó, Trưởng phòng Thương mại, Trưởng phòng Nông  nghiệp là thành viên. Tổ trưởng có trách nhiệm điều hành hoạt động của Tổ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ có liên quan của Cục Thống kê và Phòng Thống kê các quận, huyện trong quá trình triển khai điều tra. Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập, kiểm tra chỉnh lý, đánh ký mã hiệu, nhập tin số liệu và kiểm tra số liệu đã nhập tin của các phiếu điều tra thuộc nghiệp vụ mình quản lý.

8.2- Tổ chức điều tra và xử lý tổng hợp

8.2.1- Tổ chức điều tra

Cuộc điều tra được tổ chức thực hiện theo lãnh thổ. Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai điều tra thu thập số liệu tại các đơn vị điều tra trên địa bàn lãnh thổ; kiểm tra, chỉnh lý, đánh ký mã hiệu và nhập tin các phiếu điều tra.

8.2.2- Tổ chức xử lý tổng hợp số liệu điều tra

Cuộc điều tra được xử lý tổng hợp tập trung bằng máy tính như sau:

- Trung tâm Tin học thống kê xây dựng chương trình phần mềm nhập tin và cùng với Tổ thường trực kiểm tra tính hợp lý của số liệu, suy rộng và tổng hợp kết quả cho toàn bộ cuộc điều tra.

- Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc trung ương tự nhập tin toàn bộ phiếu điều tra đã thu thập trên địa bàn.

Sau khi số liệu nhập tin được nghiệm thu đạt yêu cầu, các Cục Thống kê tỉnh, TP sử dụng chương trình phần mềm thống nhất cả nước do Trung tâm Tin học thống kê xây dựng, cài đặt và hướng dẫn sử dụng để tổng hợp số liệu làm báo cáo chính thức năm 2007 và tổng hợp toàn bộ kết quả điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, TP.

- Số liệu nhập tin của các tỉnh, thành phố được truyền qua mạng về cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Tin học thống kê để xử lý tổng hợp chung cho cả nước.

Dữ liệu ban đầu của cuộc điều tra sau khi đã nghiệm thu, phục vụ cho yêu cầu làm báo cáo chính thức năm và tổng hợp công bố chung, sẽ được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu của Tổng cục và các Cục Thống kê  nhằm phục vụ cho nhu cầu khai thác của các Vụ, các đơn vị trong Tổng cục và các Cục Thống kê tỉnh, TP. Trung tâm Tin học thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu của cuộc điều tra doanh nghiệp để các đơn vị trong và ngoài ngành có thể khai thác dễ dàng bằng các công cụ thông dụng.

- Kết quả tổng hợp của cuộc điều tra sẽ được công bố nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối tượng dùng tin.

 

9- KINH PHÍ ĐIỀU TRA

Tổng cục Thống kê cấp kinh phí để bảo đảm yêu cầu thu thập và xử lý tổng hợp theo nội dung của phương án điều tra. Kinh phí điều tra do Tổng cục phân bổ một lần theo kế hoạch kinh phí điều tra hàng năm.

 

Tổ trưởng Tổ Thường trực điều tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục và các Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, TP có trách nhiệm quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo quy định, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt cuộc điều tra theo phương án quy định ./.

 

 

THỨ TRƯỞNG KIÊM TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đức Hòa

 

                                                            

TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 08048341