Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907

Giới thiệu
Quyết định điều tra
Phương án điều tra
Hệ thống danh mục
Phiếu điều tra
Phiếu 1A - ĐTDN
Phiếu 1B - ĐTDN
Phiếu 2B - ĐTDN
Phiếu 2C - ĐTDN
Giải thích
Số liệu tổng hợp
Khai thác số liệu
Lập biểu tổng hợp
Khai thác số liệu vi mô
Tra cứu số liệu
Hướng dẫn

SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Biểu 01 /TH_DN.Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12/2007
Biểu 01a/TH_DN.Cơ cấu doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12/2007
Biểu 01b/TH_DN.Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh chia theo loại hình có đến 31/12/2007
Biểu 01c/TH_DN.Cơ cấu doanh nghiệp ngoài quốc doanh chia theo loại hình có đến 31/12/2007
Biểu 01d/TH_DN.Số doanh nghiệp phân theo qui mô lao động thời điểm 31/12/2007
Biểu 01e/TH_DN.Cơ cấu số doanh nghiệp phân theo qui mô lao động thời điểm 31/12/2007
Biểu 01g/TH_DN.Số doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn thời điểm 31/12/2007
Biểu 01h/TH_DN.Cơ cấu doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn thời điểm 31/12/2007
Biểu 01i/TH_DN.Số doanh nghiệp phân theo qui mô doanh thu thuần năm 2007
Biểu 01k/TH_DN.Cơ cấu số doanh nghiệp phân theo qui mô doanh thu thuần năm 2007
Biểu 01l/TH_DN.Số doanh nghiệp phân theo mức lợi nhuận năm 2007
Biểu 02 /TH_DN.Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 02a/TH_DN.Cơ cấu một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 02b /TH_DN.Một số chỉ tiêu bình quân cho một doanh nghiệp và một lao động
Biểu 02c/TH_DN.Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 03/TH_DN.Một số chỉ tiêu phân theo qui mô lao động của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 03a/TH_DN.Cơ cấu một số chỉ tiêu phân theo qui mô lao động của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 03bTH_DN.Một số chỉ tiêu của các doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn năm 2007
Biểu 03c/TH_DN.Cơ cấu Một số chỉ tiêu của các doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn năm 2007
Biểu 04/TH_DN.Lao động trong các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 04a/TH_DN.Lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2007 phân theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 04b/TH_DN.Cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2007 phân theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 04c/TH_DN.Lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thời điểm 31/12/2007 phân theo khu vực và TPKT
Biểu 04d/TH_DN.Cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thời điểm 31/12/2007 phân theo KV & TPKT
Biểu 04e/TH_DN.Lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2007 phân theo độ tuổi và trình độ chuyên môn
Biểu 04g/TH_DN.Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 04h/TH_DN.Tai nạn lao động của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 05 /TH_DN.Tài sản của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 05a/TH_DN.Cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 05b/TH_DN.Cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 05c/TH_DN.Giá trị tài sản dài hạn của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 05d/TH_DN.Giá trị tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2007 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 05e/TH_DN.Cơ cấu Giá trị Tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2007 chia theo KV và TPK
Biểu 05g/TH_DN.Giá trị tài sản dài hạn của các DN ngoài QD thời điểm 31/12/2007 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 05h/TH_DN.Cơ cấu tài sản dài hạn của các DN ngoài QD thời điểm 31/12/2007 chia theo KV và TPKT
Biểu 06/TH_DN.Nguồn vốn của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 06a/TH_DN.Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 06b/TH_DN.Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 06c/TH_DN.Nguồn vốn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2007 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 06d/TH_DN.Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2007 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 06e/TH_DN.Nguồn vốn của các doanh nghiệp ngoài QD thời điểm 31/12/2007 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 06g/TH_DN.Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp ngoài QD thời điểm 31/12/2007 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 07 /TH_DN.Doanh thu thuần của các doanh nghiệp năm 2007 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07a/TH_DN.Cơ cấu doanh thu thuần của các doanh nghiệp năm 2007 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07b/TH_DN.Doanh thu thuần của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2007 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 07c/TH_DN.Cơ cấu doanh thu thuần của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2007 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 07d/TH_DN.Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp năm 2007 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07e/TH_DN.Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp ngoài QD năm 2007 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07g/TH_DN.Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp SXKD năm 2007
Biểu 07h/TH_DN.Cơ cấu thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp SXKD năm 2007
Biểu 08 /TH_DN.Vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2007 phân theo nguồn vốn
Biểu 08a/TH_DN.Vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2007 phân theo khoản mục đầu tư
Biểu 08a1/TH_DN.Cơ cấu vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2007 phân theo khoản mục đầu tư
Biểu 08b/TH_DN.Vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2007 phân theo khu vực và ngành đầu tư
Biểu 08c/TH_DN.Cơ cấu vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2007 phân theo khu vực và ngành đầu tư
Biểu 08d/TH_DN.Thực hiện góp vốn pháp định của các DN đầu tư nước ngoài có đến cuối năm 2007
Biểu 08e/TH_DN.Thực hiện góp vốn pháp định của bên đầu tư nước ngoài có đến cuối năm 2007 chia theo nước và vùng
Biểu 08n/TH_DN.Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có thực hiện vốn đầu tư
Biểu 08p/TH_DN.Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động sản xuất kinh doanh có thực hiện vốn đầu tư
Biểu 09/TH_DN.Số lượng máy vi tính của các doanh nghiệp có đến 31/12/2007
Biểu 09a/TH_DN.Số lượng máy vi tính của các DN ngoài nhà nước chia theo loại hình có đến 31/12/2007
Biểu 09b/TH_DN.Một số chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 10/TH_DN.Một số chỉ tiêu bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu10a/TH_DN.Tình hình xử lý chất thải của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu10b/TH_DN.Số doanh nghiệp thực hiện các biện pháp xử lý chất thải năm 2007
Biểu 11/TH_DN.Cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 11a/TH_DN.Cơ cấu cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 11b/TH_DN.Số cán bộ KHKT làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và PTcông nghệ của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 11c/TH_DN.Cơ cấu số cán bộ KHKT làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và PTcông nghệ của doanh nghiệp năm 2007
Biểu 11d /TH_DN.Tỷ trọng cán bộ KHKT làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và PTCN trong tổng số CB KHKT của DN 2007
Biểu 11e /TH_DN.Tỷ trọng cán bộ KHKT làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và PTCN trong tổng số lao động của DN 2007
Biểu 11f /TH_DN.Chi phí đầu tư,nghiên cứu phát triển công nghệ của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 11g /TH_DN.Cơ cấu chi phí đầu tư,nghiên cứu phát triển công nghệ của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 11h /TH_DN.Tỷ trọng chi phí đầu tư,nghiên cứu phát triển công nghệ của các doanh nghiệp năm 2007
Biểu 11i /TH_DN.Số chương trình,đề tài,dự án đã triển khai và áp dụng của các doang nghiệp năm 2007
Biểu 11k /TH_DN.Cơ cấu số chương trình,dự án đã triển khai và áp dụng của các doang nghiệp năm 2007
Biểu 12 /TH_DN.Số cơ sở,giáo viên dạy nghề và kinh phí đào tạo trong các doanh nghiệp có đến 31/12/ 2004
Biểu 12a /TH_DN.Số học sinh học nghề trong các doanh nghiệp có đến 31/12/ 2004
Biểu 12b /TH_DN.Số học sinh tốt nghiệp trong các cơ sở dạy nghề của các doanh nghiệp năm 2004
Biểu 13 /TH_DN.Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp (giá thực tế) năm 2007
Biểu 14 /TH_DN.Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp (giá thực tế) năm 2007 phân theo khu vực kinh tế

TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 08048341