Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907

Giới thiệu
Quyết định điều tra
Phương án điều tra
Hệ thống danh mục
Phiếu điều tra
Phiếu 1A - ĐTDN
Phiếu 1B - ĐTDN
Phiếu 1C - ĐTDN
Phiếu 2B - ĐTDN
Phiếu 2C - ĐTDN
Giải thích
Số liệu tổng hợp
Khai thác số liệu
Lập biểu tổng hợp
Khai thác số liệu vi mô
Tra cứu số liệu
Hướng dẫn
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số: /QĐ-TCTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh
của các doanh nghiệp năm 2007 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
 

- Căn cứ Luật Thống kê công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê;
- Để thu thập thông tin đánh giá thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ cho việc tính và công bố các chỉ tiêu về doanh nghiệp thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Đồng thời phục vụ yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp của quốc gia và từng địa phương,
 

QUYẾT ĐỊNH :


              Điều 1. Tiến hành điều tra tất cả các loại hình doanh nghiệp, gồm: Doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả Tổng công ty), hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi cả nước thuộc các ngành kinh tế quốc dân về hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2006. Cuộc điều tra doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Số liệu điều tra là số thực hiện năm 2006.

             Điều 2.  Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

             Điều 3. Thành lập Tổ thường trực giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực do Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng làm Tổ trưởng; Các Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản; Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia; Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê làm thành viên. Tổ thường trực có trách nhiệm xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra.
Các Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc điều tra theo đúng phương án quy định.

              Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

               Điều 5.  Thủ trưởng các đơn vị có tên trong điều 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 

 Nơi nhận:   TỔNG CỤC TRƯỞNG
 -  Như điều 5.
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- (để phối hợp chỉ đạo).
- Lưu VT, Vụ CN và XD.
  Lê Mạnh Hùng

TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 08048341