Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907

Giới thiệu
Quyết định điều tra
Phương án điều tra
Hệ thống danh mục
Phiếu điều tra
Phiếu 1A - ĐTDN
Phiếu 1B - ĐTDN
Phiếu 1C - ĐTDN
Phiếu 2B - ĐTDN
Phiếu 2C - ĐTDN
Giải thích
Số liệu tổng hợp
Khai thác số liệu
Lập biểu tổng hợp
Khai thác số liệu vi mô
Tra cứu số liệu
Hướng dẫn
Biểu 01 /TH_DN . Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12/2006
Biểu 01a/TH_DN . Cơ cấu doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12/2006
Biểu 01b/TH_DN . Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh chia theo loại hình có đến 31/12/2006
Biểu 01c/TH_DN . Cơ cấu doanh nghiệp ngoài quốc doanh chia theo loại hình có đến 31/12/2006
Biểu 01d/TH_DN . Số doanh nghiệp phân theo qui mô lao động thời điểm 31/12/2006
Biểu 01e/TH_DN . Cơ cấu số doanh nghiệp phân theo qui mô lao động thời điểm 31/12/2006
Biểu 01g/TH_DN . Số doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn thời điểm 31/12/2006
Biểu 01h/TH_DN . Cơ cấu doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn thời điểm 31/12/2006
Biểu 01i/TH_DN . Số doanh nghiệp phân theo qui mô doanh thu thuần năm 2006
Biểu 01k/TH_DN . Cơ cấu số doanh nghiệp phân theo qui mô doanh thu thuần năm 2006
Biểu 01l/TH_DN . Số doanh nghiệp phân theo mức lợi nhuận năm 2006
Biểu 02 /TH_DN . Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp năm 2006
Biểu 02a/TH_DN . Cơ cấu một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp năm 2006
Biểu 02b /TH_DN . Một số chỉ tiêu bình quân cho một doanh nghiệp và một lao động
Biểu 02c/TH_DN . Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2006
Biểu 03/TH_DN . Một số chỉ tiêu phân theo qui mô lao động của doanh nghiệp năm 2006
Biểu 03a/TH_DN . Cơ cấu một số chỉ tiêu phân theo qui mô lao động của doanh nghiệp năm 2006
Biểu 03bTH_DN . Một số chỉ tiêu của các doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn năm 2006
Biểu 03c/TH_DN . Cơ cấu Một số chỉ tiêu của các doanh nghiệp phân theo qui mô nguồn vốn năm 2006
Biểu 04/TH_DN . Lao động trong các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 04a/TH_DN . Lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2006 phân theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 04b/TH_DN . Cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2006 phân theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 04c/TH_DN . Lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thời điểm 31/12/2006 phân theo khu vực và TPKT
Biểu 04d/TH_DN . Cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thời điểm 31/12/2006 phân theo KV & TPKT
Biểu 04e/TH_DN . Một số chỉ tiêu về sử dụng và biến động lao động trong các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 04g/TH_DN . Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 05 /TH_DN . Tài sản của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 05a/TH_DN . Cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 05b/TH_DN . Cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 05c/TH_DN . Giá trị tài sản dài hạn của doanh nghiệp năm 2006
Biểu 05d/TH_DN . Giá trị tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2006 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 05e/TH_DN . Cơ cấu Giá trị Tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2006 chia theo KV và TPK
Biểu 05g/TH_DN . Giá trị tài sản dài hạn của các DN ngoài QD thời điểm 31/12/2006 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 05h/TH_DN . Cơ cấu tài sản dài hạn của các DN ngoài QD thời điểm 31/12/2006 chia theo KV và TPKT
Biểu 06/TH_DN . Nguồn vốn của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 06a/TH_DN . Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 06b/TH_DN . Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 06c/TH_DN . Nguồn vốn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2006 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 06d/TH_DN . Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thời điểm 31/12/2006 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 06e/TH_DN . Nguồn vốn của các doanh nghiệp ngoài QD thời điểm 31/12/2006 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 06g/TH_DN . Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp ngoài QD thời điểm 31/12/2006 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 07 /TH_DN . Doanh thu thuần của các doanh nghiệp năm 2006 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07a/TH_DN . Cơ cấu doanh thu thuần của các doanh nghiệp năm 2006 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07b/TH_DN . Doanh thu thuần của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2006 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 07c/TH_DN . Cơ cấu doanh thu thuần của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2006 chia theo khu vực và TPKT
Biểu 07d/TH_DN . Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp năm 2006 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07e/TH_DN . Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp ngoài QD năm 2006 chia theo khu vực và thành phần kinh tế
Biểu 07g/TH_DN . Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp SXKD năm 2006
Biểu 07h/TH_DN . Cơ cấu thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp SXKD năm 2006
Biểu 08 /TH_DN . Vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2006 phân theo nguồn vốn
Biểu 08a/TH_DN . Vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2006 phân theo khoản mục đầu tư
Biểu 08a1/TH_DN . Cơ cấu vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2006 phân theo khoản mục đầu tư
Biểu 08b/TH_DN . Vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2006 phân theo khu vực và ngành đầu tư
Biểu 08c/TH_DN . Cơ cấu vốn đầu tư phát triển thực hiện của các DN năm 2006 phân theo khu vực và ngành đầu tư
Biểu 08d/TH_DN . Thực hiện góp vốn pháp định của các DN đầu tư nước ngoài có đến cuối năm 2006
Biểu 08e/TH_DN . Thực hiện góp vốn pháp định của bên đầu tư nước ngoài có đến cuối năm 2006 chia theo nước và vùng
Biểu 08n/TH_DN . Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có thực hiện vốn đầu tư
Biểu 08p/TH_DN . Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động sản xuất kinh doanh có thực hiện vốn đầu tư
Biểu 09/TH_DN . Một số chỉ tiêu bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 09a/TH_DN . Tình hình xử lý chất thải của các doanh nghiệp năm 2006
Biểu 09b/TH_DN . Số doanh nghiệp thực hiện các biện pháp xử lý chất thải năm 2006
Biểu 10 /TH_DN . Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp (giá thực tế) năm 2006

TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 08048341