http://www.gso.gov.vn
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Tổ chức tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp phục vụ công tác, hoạch định chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ.

   Điều 2. Nội dung điều tra gồm:
   1. Số lượng và các chỉ tiêu cơ bản (tên gọi, địa điểm, loại hình cơ sở, hình thức sở hữu, loại hình tổ chức hoạt động, ngành nghề sản xuất kinh doanh...) của các đơn vị cơ sở kinh tế (trừ các đơn vị thuộc ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã điều tra trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006), các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức Đảng, đoàn thể, hiệp hội,... trên phạm vi cả nước;
   2. Số lượng và trình độ chuyên môn của lao động, một số chỉ tiêu về thống kê giới;
   3. Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (thu nhập, doanh thu, nguồn vốn, tài sản,...);
   4. Các chỉ tiêu chủ yếu về tình trạng thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin,...

   Điều 3. Thời gian thực hiện thu thập số liệu của tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến ngày 20 tháng 7 năm 2007.
Kết quả sơ bộ của tổng điều tra được công bố vào tháng 12 năm 2007. Kết quả điều tra chính thức được công bố vào tháng 7 năm 2008.

   Điều 4. Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cấp trung ương và cấp tỉnh để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng điều tra.
   1. Ban Chỉ đạo tổng điều tra ở Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng ban; Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc Phòng , Công an và đề nghị Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham gia làm thành viên.

   Điều 5. Kinh phí thực hiện tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 được sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương.

   Điều 6. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương
   1. Tổng cục Thống kê là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổng điều tra Trung ương xây dựng phương án và nội dung điều tra; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương triển khai tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công bố kết quả điều tra.
   2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức điều tra theo ngành dọc trên cơ sở phương án tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và gửi kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương để tổng hợp kết quả chung của cả nước.
   3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất với Tổng cục Thống kê bố trí kinh phí cho cuộc tổng điều tra vào tổng kinh phí thuộc kế hoạch năm 2007 của Tổng cục Thống kê; kiểm tra, hướng dẫn Tổng cục Thống kê sử dụng kinh phí tổng điều tra theo đúng quy định của Luật Ngân sách.
   4. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện tổng điều tra thống nhất theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng điều tra Trung ương.

   Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

   Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Tổng công ty 91;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)Nguyễn Sinh Hùng