Hướng dẫn thay đổi mật khẩu
Tên truy cập: Phải nhập đúng như đã được cung cấp.
Mật khẩu: Mật khẩu thay đổi phải ít nhất 6 ký tự (Mật khẩu phải có chữ cái, ký tự đặc biệt '@', không sử dụng tiếng việt có dấu và các ký tự như '/,\,[,],{,}', không có khoảng trắng)


Tên truy cập:
Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại MK mới:
Mã an toàn:  211811
 
Thông tin trợ giúp
Vũ Đình Tùng (Phòng Cơ sở dữ liệu)
Email: tungvd@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38358807 - DĐ: 0976 823 626