Chịu trch nhiệm nội dung: Vụ Thống k Nng, Lm nghiệp v Thuỷ sản, Tổng cục Thống k, Số 2 Hong Văn Thụ, Ba Đnh, H Nội, Điện thoại: 04.8463522, Fax: 04.7341015, Email: nonglamthuysan@gso.gov.vn - Sản xuất tại: Trung tm tin học Thống k, Tổng cục Thống k, 54 Nguyễn Ch Thanh, Đống Đa, H Nội, Điện thoại: 04.8356104, Fax: 04.8356129, Email: ttth@gso.gov.vn