1. Một số qui trình áp dụng trong Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản năm 2006
  2. Giải thích phiếu điều tra
  3. Phiếu số 1/ĐTH: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của Hộ
  4. Phiếu số 2/ĐTTT: Phiếu thu thập thông tin về Trang trại
  5. Phiếu số 3/ĐTX: Tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của Xã
  6. Phiếu số 4/ĐTHTX: Phiếu thu thập thông tin về Hợp tác xã Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản
  7. Phiếu số 5A/ĐTDN: Phiếu thu thập thông tin về Doanh nghiệp Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản
  8. Phiếu số 5B/ĐTCSTT: Phiếu thu thập thông tin về Cơ sở Nông, Lâm nghiệp, Thuỷ sản trực thuộc
  9. Phiếu số 6/ĐTHM: Phiếu thu thập thông tin về kinh tế Hộ nông thôn
  10. Phiếu số 7/ĐTHQ: Phiếu thu thập thông tin về Hiệu quả sản xuất cây lúa