Địa chỉ các trang web trên cổng Portal.thongke.gov.vn


CÁC TRANG PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP ĐIỀU TRA THỐNG KÊ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC CỤC THỐNG KÊ
Chương trình điều tra sản phẩm Công nghiệp tháng
Chương trình điều tra Xây dựng Quý và Năm
KHO DỮ LIỆU
Kho dữ liệu Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2009
Kho dữ liệu Lao động việc làm
Kho dữ liệu Khảo sát Mức sống Hộ gia đình