Địa chỉ các trang web trên cổng Portal.thongke.gov.vn


CÁC TRANG PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP ĐIỀU TRA THỐNG KÊ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC CỤC THỐNG KÊ
Trang tác nghiệp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Kết quả biểu tổng hợp điều tra thống kê
Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015
Khảo sát mức sống Hộ gia đình năm 2017
Khảo sát mức sống Hộ gia đình năm 2016
Khảo sát mức sống Hộ gia đình năm 2015
Hỏi đáp vốn đầu tư và phát triển năm 2015
Khảo sát mức sống Hộ gia đình năm 2014
Chương trình điều tra sản phẩm Công nghiệp tháng
Chương trình điều tra Xây dựng Quý và Năm
Chương trình thử nghiệm điều tra sản phẩm công nghiệp tháng
Thay đổi mật khẩu
KHAI THÁC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
Kết quả điều tra biến động dân số năm 2005
Kết quả điều tra biến động dân số năm 2006
Điều tra doanh nghiệp năm 2006
Điều tra doanh nghiệp năm 2007
Điều tra doanh nghiệp năm 2008
Kết quả Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp và thủy sản 2006
Kết quả Tổng điều tra Cơ sở Kinh tế, Hành chính, sự nghiệp 2007
Điều tra lập bảng I/0 và biên soạn hệ số chi phí trung gian 2007
KHO DỮ LIỆU
Kho dữ liệu Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2009
Kho dữ liệu Lao động việc làm
Kho dữ liệu Khảo sát Mức sống Hộ gia đình